Firemní pojištění

Pojistit, nebo nepojistit?

Každý podnikatel do svého podnikání investuje maximum času, energie i hmotných prostředků. Přesto je tato činnost spojena s četnými riziky, která mnohdy nemůže předvídat, natož ovlivnit. Jejich dopad se ale dá zmírnit dobře uzavřenou pojistkou. Pojištění škodným událostem sice nezabrání, ale díky němu nebude finanční ztráta tak fatální. Pojistka v tomto případě není luxus, ale nutnost, jak ochránit svůj majetek a plody své práce.

Koho lze pojistit?

Živnostníky, obchodní společnosti, družstva, příspěvkové organizace i občanská sdružení, obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře nebo podnikatele v oblasti služeb.

Základní typy podnikatelského pojištění

Na českém trhu nelze sjednat jedno pojištění na všechna podnikatelská rizika. Vybrat si lze z různých typů pojištění, která zjednodušeně můžeme rozdělit do těchto podskupin:

 • pojištění majetku
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění finančních ztrát
 • pojištění pohledávek
 • pojištění právní ochrany

Pojištění majetku

Majetek lze pojistit proti živelním pohromám (škody na majetku způsobené požárem, povodní, vichřicí, bleskem apod.), proti krádeži a vandalismu či proti poškození, zničení nebo ztrátě během přepravy (tzv. dopravní pojištění).

Pojistit lze nemovité objekty, movité předměty (vybavení firmy), zásoby, věci vypůjčené nebo pronajaté (např. na leasing), dokumentaci, software, finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod., cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod., věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty…

Pojištění přerušení provozu

Vztahuje se např. na události  v důsledku živelní pohromy nebo poškození výrobního zařízení. Předmětem pojištění je ušlý zisk a také stálé náklady (mzdy, odpisy majetku, vybrané daně apod.), které musí být uhrazeny bez ohledu na to, zda je provoz přerušen, nebo ne.

Pojištění finančních ztrát

Zahrnuje především pojištění úvěrů, záruk (např. při nekonání akce), dále pak pojištění pohledávek, stažení výrobku z trhu, pojištění zpronevěry, únosu a vydírání.

Pojištění pohledávek

Kryje ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží nebo služeb. Pojišťovna uhradí vzniklou škodu a následně pohledávku vymáhá sama, na vlastní odpovědnost.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Souvisí se škodou, kterou podnikatelský subjekt způsobí jinému. Jedná se o škody vyplývající z provozu firmy včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, z vlastnictví nemovitosti, na věcech převzatých a užívaných apod. Obecně pojištění odpovědnosti řeší za pojištěného újmu na životě, zdraví nebo hmotné věci a následnou finanční škodu vyplývající z takové újmy.

Pojištění právní ochrany

Je určeno na krytí nákladů spojených s prosazením právních zájmů pojištěného.  Jeho úkolem je pomoci např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

 V případě soudního sporu hradí:
 • náklady na právního zástupce,
 • poplatky a veškeré náklady spojené se soudním řízením
 • náklady na soudní znalce a svědky,
 • nezbytné cestovní výdaje pojištěného spojené se soudním sporem  výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku soudního rozhodnutí.

Pojišťovna se také obvykle zavazuje poskytnout klientovi právní radu.

Zákonné pojištění odpovědnosti

Pokud má podnikatel alespoň jednoho zaměstnance, automaticky mu vzniká podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., povinnost hradit pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnavatel vyplácí v souladu se zákoníkem práce bolestné, náhradu za ztížené společenské uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku, jednorázové odškodnění pozůstalých nebo náklady na výživu pozůstalých.

Kompenzace pojišťovnou

Pojištěný zaměstnavatel má právo, aby příslušná pojišťovna uhradila náhrady škody, které vzniknou jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Profesní a zájmové pojistky

Podnikání v každém oboru má svá specifika. Jiné pojištění potřebuje manažer, jiné veterinář. Malý a zdaleka ne úplný přehled toho, co všechno může český pojišťovací trh nabídnout:

 • pojištění ordinací a lékáren pro lékaře, lékárníky a veterináře
 • pojištění na škodu pro manažery obchodních firem – hradí škodu za pochybení manažerů
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev
 • pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti – určeno advokátům, notářům, architektům, lékařům apod. V případě nemoci nebo zranění je kompenzován ušlý zisk a stálé náklady
 • pojištění hotelů a penzionů – pojištění veškerého majetku, odpovědnosti i přerušení provozu
 • pojištění kybernetických rizik pro případný únik, ztrátu či odcizení dat a informací
 • pojištění pro oblast letectví pro podnikatele provozující nebo vlastnící letadla, piloty letadel, aerokluby a letecké asociace
 • pojištění úpadku cestovní kanceláře
 • pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

 

Sdílet na Facebooku